POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT
I PROTECCIÓ DE DADES

 1. Les carreres Ironkids® són organitzades per la mercantil Ironman Spain S.L.U. (per endavant, l’Organitzador), amb domicili en l’Av. Diagonal 640, Pta. 8, 08013 Barcelona y CIF B54537352, junt amb els Excel·lentíssims Ajuntaments que apareixen en la llista http://es.ironkids.cat (per endavant, el “lloc Web”).
 2. La participació en les carreres suposa el coneixement i la total acceptació de la present normativa. L’Organitzador es reserva el dret a modificar la normativa actual, així com, en el seu cas, a suspendre qualsevol carrera per motius aliens a la voluntat de l’Organitzador.
 3. Les carreres són participatives i no competitives.
 4. El termini per realitzar les inscripcions per cada carrera s’anunciarà degudament en el Lloc Web. No es realitzaran inscripcions en mateix dia de la carrera.
 5. La inscripció en les carreres és totalment gratuïta i s’haurà de realitzar completant el formulari corresponent a través del Lloc Web. En tots els casos, la inscripció dels participants haurà d’efectuar-se pels pares, mares o tutors legals dels mateixos, proporcionant les dades indicades com a obligatòries. En tot cas, els pares, mares o tutors declaren i manifesten ostentar la capacitat legal de representació del menor participant i que la inscripció es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 6. Qualsevol incidència en el procediment d’inscripcions o sol·licitud d’informació sobre les carreres podrà remetre’s per a través d’un correu electrònic a ironkids@ironkids.cat. L’Organitzador no serà responsable de les inscripcions no realitzades degut a errors tècnics relacionats amb ordinadors, servidors, proveïdors o línies de telèfon o de xarxa o correus electrònics perduts, fora de termini o no rebuts.
 7. Cada carrera tindrà quatre modalitats segons la distància a recórrer i el curs escolar dels participants:
  • Circuit de 1000m.: nens que cursen l’ESO o el cicle superior de Primària (5è i 6è);
  • Circuit de 750m.: nens de 3r y 4rt de Primària;
  • Circuit de 500m.: nens de 1r i 2n de Primària;
  • Circuit de 250m.: nens infantils (P3,P4 i P5), que podran córrer amb els seus pares/mares/acompanyants.
 8. El mapa dels circuits per la corresponent carrera, així com els diferents horaris, es troben a disposició dels participants en el Lloc Web.
 9. Tots els participants hauran d’estar acompanyats dels seus pares, mares o tutors legals durant tota la duració de la carrera, aquests seran els encarregats de proporcionar a l’Organitzador una còpia de la present normativa degudament signada.
 10. Tots els participants hauran de contar amb l’equipament adequat per les activitats i seguir les indicacions dels monitors/es i responsables de la carrera. L’Organitzador està facultat per fer retirar de la carrera a qualsevol participant que manifesti mal estat físic, no realitzi el recorregut complet, no porti el dorsal o mostri un comportament antiesportiu.
 11. Els pares,mares i tutors legals accepten que el menor participi en la carrera sota la seva exclusiva responsabilitat i propi risc. Els pares, mares i tutors manifesten que en el moment de la inscripció i en el començament de la carrera, el participant es trobi físicament apte per completar el circuit corresponent. L’Organitzador declina tota la responsabilitat pels danys que els participants puguin ocasionar, causar-se ells mateixos o derivar de ells a tercers durant la carrera.
 12. Tots els participants estaran emparats per una pòlissa de responsabilitat civil i accidents esportius, excloent els casos derivats d’un patiment latent, imprudència o inobservança de les normes i lleis que resultin d’aplicació, així com qualsevol altre circumstància que resulti exclusiva. També queda exclosos els possibles accidents per desplaçament. La inscripció comporta l’autorització a l’Organitzador pel trasllat i presentació d’assistència mèdica al menor en cas d’accident.
 13. L’Organitzador podrà realitzar fotografies a tots els participants i als seus acompanyants. Pel simple fet de la inscripció, el pare, mare o tutor del menor reconeix i accepta que aquestes fotos podran ser publicades en el Lloc Web amb una finalitat estrictament divulgativa de l’esdeveniment, sense que la publicació generi cap dret o compensació a favor del pare, mare o tutor.
 14. En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que ens proporciona, tant els seus com els del menor, seran incorporats en l’arxiu automatitzat d’IRONKIDS, sota la titularitat d’Ironman Spain S.L.U. amb la única finalitat de tramitar les inscripcions, enviar informació sobre activitats desenvolupades per Ironman Spain S.L.U., així com donar compliment a les obligacions legals que corresponguin. En cap cas seran cedides a tercers. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a Ironman Spain S.L.U. a la direcció barcelona@ironman.com indicant el dret que desitgi fer efectiu i adjuntant fotocòpia del seu DNI i del menor.
 15. La present normativa i qualsevol disputa al respecte es regiran i s’interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, sent competents els jutges i tribunals del lloc de residència del participant. Si per qualsevol raó, un tribunal de la jurisdicció competent considera que qualsevol provisió de la present normativa és invàlida, les provisions restants de la present normativa seguiran sent d’aplicació i amb plena validesa i efecte.