INSCRIPCIONS

Per realitzar la vostra inscripció, ompliu el següent formulari:/ To register, fill in the following form:

Nom* /Name*

Cognoms* /Surname*

Data de naixement (dd/mm/aa)*/Date of Birth (dd/mm/aa)*

Població nen/ Kid Town

Circuit*/Race*

Nom escola/School Name

Nom pare, mare o tutor*/Name parents or tutor*

Cognoms pare, mare o tutor*/Surname parents or tutor*

DNI / ID

Telèfon Mòbil*/Mobile Phone

Email*

Accepto la política de confidencialitat i protecció de dades. / Accept the policy on confidentiality and data protection

Desitjo rebre informació per correu electrònic sobre altres activitats desenvolupades per Ironman Spain SL

NOTA:
Les activitats són participatives i no competitives.
Totes les persones participants hauran de participar amb l’equipament correcte per les activitats i seguir les indicacions dels monitors/es i responsables de l’activitat.
La inscripció comporta l’autorització a l’organització al seu trasllat en cas d’accident.
L’organització es reserva el dret de variar l’horari de qualsevol activitat pel bon funcionament de la prova.
Igualment en cas de pluja, es reserva el dret a la suspensió o no de les activitats, essent la seva decisió inapel·lable.
Per més informació envieu un E-mail a: ironkids@ironkids.cat